Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů

Vážení obchodní partneři,

při naší vzájemné obchodní spolupráci dochází ze strany OTK printing & packaging a.s., Plynárenská 233, 280 02 Kolín (dále jen „my“) ke zpracování osobních údajů Vás a Vašich zástupců nebo jiných Vašich kontaktních osob.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom mohli plnit naše povinnosti ze smluv, které máme s Vámi uzavřeny nebo o jejichž uzavření jednáme. Vaše údaje ale také zpracováváme pro to, abychom mohli hájit naše právní nároky v různých řízeních a zamezili škodám, které nám v souvislosti s nimi mohou vzniknout a také proto, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

  • – Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, datum narození Kontaktní údaje, kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa

Proč osobní údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje a údaje Vašich případných zástupců zpracováváme zejména pro účely plnění smluvního závazku mezi námi jako správcem a Vámi jako subjektem údajů. Osobní údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, na základě našich oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování bez Vašeho souhlasu – na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy a na základě našich oprávněných zájmů

Na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem uzavření smlouvy a plnění závazků z takové smlouvy, za účelem naší vzájemné komunikace. Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy a po dobu 15 let od skončení tohoto smluvního vztahu z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů a plnění našich právních povinností. Takové povinnosti nám ukládají právní předpisy – např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Zdroje osobních údajů

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás tím, že nám je sdělíte v rámci procesu uzavírání smlouvy.

Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou veřejné evidence (např. obchodní či živnostenský rejstřík), a to vždy v souladu se zákonnými požadavky.


Předávání osobních údajů dalšímu zpracovateli

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Takovými zpracovateli jsou dodavatelé našich IT řešení, případně též naši dodavatelé a subdodavatelé, u kterých však dbáme na to, aby i oni plnili povinnosti na úseku ochrany osobních údajů ve stejném rozsahu, v jakém se cítíme být povinni i my.


Předávání osobních údajů dalšímu správci

Vaše osobní údaje předáváme pouze orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení a orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.


Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních, máte také Vy při zpracování těchto osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:


Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.


Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.


Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • – Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
  • – Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat (například pro obhajobu našich právních nároků).
  • – Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

  • – Splnění naší právní povinnosti
  • – Účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

  • – Popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné.
  • – Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli).
  • – Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jsme od Vás získali (například Váš vlastnoruční podpis).


Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Všechna uvedená práva můžete uplatnit přímo u nás jako správce prostřednictvím tohoto kontaktu:


mail: gdpr@otk.cz


Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Copyright © 2023 OTK printing & packaging a.s. All rights reserved. Web byl vytvořen ve spolupráci s IDEAIFY s.r.o.