Etický kodex – základní etické principy fungování společnosti, členů volených orgánů a všech zaměstnanců

1. KLÍČOVÉ HODNOTY SPOLEČNOSTI 

Tento Etický kodex obchodní společnosti OTK printing & packaging a.s., IČ 171 00 950, se sídlem Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín (dále jen jako „Společnost“ nebo „OTK“) vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců Společnosti, jakož i hlavní zásady Společnosti samotné. 

Tento Etický kodex upravuje zejména zásady jednání Společnosti vůči zaměstnancům  
a zaměstnanců navzájem, dále vůči zákazníkům a obchodním partnerům a jiným třetím stranám. 

Hlavními zásadami Společnosti jsou: 

 • zájem o zákazníka, spokojenost zákazníka a profesionalita ve vztahu k zákazníkovi, 
 • čestné a korektní jednání v obchodní spolupráci, 
 • odpovědnost, diskrétnost a loajalita, 
 • respekt k právnímu řádu a k jeho dodržování, 
 • příznivé, bezpečné a přátelské pracovní prostředí, 
 • vzájemné úcta, respekt a tolerance ke kolegům, 
 • hospodárnost a ochrana životního prostředí, 
 • dodržování svobodné (volné) soutěže na trhu, neužívání nekalých obchodních praktik, 
 • prosazování a dodržování modelu CSR, kultury UN Global Compact a etické jednání. 

 

Výše uvedené zásady jsou platné pro všechny zaměstnance Společnosti i členy volených orgán Společnosti a tento Etický kodex je samostatnou součástí pracovního řádu Společnosti. 

Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci v manažerských pozicích s sebou nesou vyšší odpovědnost, vedou své týmy prostřednictvím příkladného chování a vytvářejí prostředí, v němž jsou jako základní lidské kvality prosazovány čestnost, integrita a loajalita. 

Žádný ze zaměstnanců nesmí a nebude nabádán nebo žádán o jednání, které by bylo v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem. Etický kodex je jedním ze základních vnitropodnikových směrnic Společnosti, na nějž navazují některé další předpisy. 

Společnost je oprávněna sledovat dodržování Etického kodexu a pravidelně hodnotí chování jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k hodnotám Společnosti. Porušení povinností a zásad stanovených tímto etickým kodexem může být chápáno jako porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci se všemi důsledky plynoucími z příslušného pracovněprávního vztahu, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 

Porušení povinností či zásad tohoto Etického kodexu zakládá výhradně odpovědnostní vztah konkrétního zaměstnance vůči Společnosti a nezakládá samo o sobě žádnou odpovědnost Společnosti nebo konkrétního zaměstnance vůči třetím osobám nebo orgánům veřejné moci. 

2. ETICKÁ PRAVIDLA V RÁMCI VZTAHU SPOLEČNOSTI VŮČI TŘETÍM OSOBÁM 

Společnost naplňuje firemní společenskou odpovědnost a uplatňuje principy, na kterých stojí základní lidská práva.  

Společnost jedná s respektem k třetím osobám, tj. zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům i dalším třetím osobám. Projevem respektu je způsob jednání se všemi lidmi jako se sobě rovnými, zákaz diskriminace, transparentnost, jakož i uznání lidí na základě toho, co dělají a kým jsou. 

Společnost zůstává vnímavá, tedy naslouchá svým zaměstnancům i obchodním partnerům, zjišťuje jejich potřeby a snaží se je co nejlépe naplňovat. Společnost usiluje o dosahování cílů pro své zaměstnance a zákazníky, zaměřuje se na dobré výsledky.  

Společnost spoléhá na své dodavatele a obchodní partnery a nabízí všem subjektům spravedlivou soutěž o spolupráci se Společností. Způsob výběru dodavatelů a obchodních partnerů ze strany společnosti je odrazem toho, jak společnost řídí své podnikání a jaké hodnoty zastává.  

Dobrá pověst Společnosti a vnímání Společnosti veřejností, mediální komunikace 

Společnost si zakládá na svém dobrém jméně, pověsti, vnímání a postavení ve společnosti. Uplatňování profesionálního přístupu ve všech činnostech Společnosti přispívá k dobrému jménu Společnosti. 

Vnímání Společnosti je silně ovlivněno mediální komunikací a pozicí Společnosti ve sdělovacích prostředcích. Z těchto důvodů je oficiální mediální komunikace Společnosti plně v kompetenci generálního ředitele Společnosti. Od ostatních zaměstnanců Společnost očekává, že nebudou v rámci online i offline medií, včetně veřejných fór a sociálních sítí, komunikovat v zastoupení Společnosti bez předchozího schválení komunikace generálním ředitelem Společnosti. 

Zaměření na zákazníka 

Protože Společnost usiluje o vytváření dlouhodobých vztahů se zákazníky, je její přístup profesionální, s dostatečnými schopnostmi a know-how a je charakterizovaný otevřeností a úctou k ostatním. Takové jednání se očekává od každého zaměstnance. Cílem Společnosti je jednat se zákazníkem čestně, poctivě, slušně a vstřícně. 

Tým a spolupráce 

Úspěchy Společnosti z výrazné části závisí na kvalitě a úrovní komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci. Společnost od svých zaměstnanců očekává přátelský a otevřený přístup ke kolegům, úctu a budování týmového ducha. Na straně Společnosti pak stojí závazek vytvořit pro své zaměstnance takové prostředí a podmínky, ve kterých bude možné tato pravidla chování bez problému naplňovat. 

Politická a náboženská neutralita Společnosti 

Společnost vítá, pokud se její zaměstnanci ve svém volném čase věnují sportu, kultuře, vědeckému výzkumu nebo činnosti v zájmových organizacích. Při takové činnosti ovšem zaměstnanci nesmí za žádných okolností vystupovat jako zaměstnanci Společnosti. To platí i pro jejich případné politické či náboženské aktivity.  

Společnost není zastáncem politické, náboženské ani jiné ideové agitace na pracovišti ani směrem k zákazníkům, a své případné postoje či názory v těchto oblastech komunikuje zásadně prostřednictvím generálního ředitele Společnosti. 

3. ETICKÁ PRAVIDLA V RÁMCI VZTAHU ZAMĚSTNANCE VŮČI SPOLEČNOSTI 

Pravidla, která upravují oblast podnikání Společnosti, může Společnost dodržovat jen tehdy, pokud je dodržují zaměstnanci Společnosti, respektive, pokud se řídí pravidly upravujícími jejich práci. 

Zaměstnanci při své práci vystupují jako zástupci Společnosti a jednají za Společnost. Veškeré jednání, kterého se zaměstnanec dopustí vůči třetím osobám, může být přičitatelné Společnosti a hledí se na něj, jako by se jej dopustila Společnost. Z těchto důvodů je třeba, aby Zaměstnanci vnímali svoji pozici a vztah vůči Společnosti, aby zachovali loajalitu a jednali odpovědně. 

Principy činnosti Společnosti a pravidla chování jsou realizovaná prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. 

Střet zájmů a přijímání darů 

Společnost předpokládá vysokou míru loajality zaměstnanců a s tím související schopnost zaměstnance odlišit hranici mezi svým profesním a soukromým životem. Zaměstnanci jsou povinni vždy jednat nezávisle a tak, aby jednali v nejlepším zájmu Společnosti a vyhnuli se střetu svých zájmů nebo zájmů osob blízkých se zájmy Společnosti. 

Dostane-li se zaměstnanec do pozice, která by mohla být vyhodnocena jako střet zájmů, je povinen obrátit se na svého přímého nadřízeného zaměstnance, situaci mu oznámit a popsat. Bez vyjádření nadřízeného zaměstnance není oprávněn v této situaci činit další kroky. 

Zaměstnanci jsou povinni odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, ovlivňování, přání nebo žádost, které by mohly ovlivnit nestrannost jejich rozhodování ve věcech zákazníků nebo obchodních partnerů. 

Zaměstnanci nesmí nabízet a/nebo poskytovat zákazníkům výhody jiné než ty, jež jsou v souladu s platnými podmínkami Společnosti. Je nepřípustné, aby některý ze zaměstnanců ohrozil svoji osobní nezávislost přijetím finančních prostředků formou zápůjčky, úvěru nebo jiným způsobem od zákazníků, dodavatelů nebo obchodních partnerů, nebo těmto třetím osobám jako soukromá osoba finanční prostředky těmito způsoby poskytnul. 

Zaměstnanec není oprávněn po sebe či třetí osobu přijmout dar či jakýkoliv jiný projev přízně, jehož reálná hodnota převyšuje 5.000,- Kč. Zaměstnanec nesmí nikdy přijímat ani poskytovat dary ve formě hotovosti. Zaměstnanec není oprávněn v zastoupení Společnosti a na její úkor bez jejího vědomí  
a předchozího souhlasu jakýkoliv dar nebo projev přízně třetím osobám poskytnout. 

Zaměstnanec je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo představovat porušení pravidel hospodářské soutěže (například uzavírání nedovolených dohod s dodavateli nebo nekalá soutěž). 

Jakýkoliv jiný než pracovní vztah mezi zaměstnanci nesmí narušit pracovní výkon zaměstnance či týmu. 

Ochrana majetku Společnosti, dodržování mandátu 

Každý zaměstnanec je povinen při nakládání s majetkem firmy postupovat s dostatečnou mírou opatrnosti a pečlivosti a každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu majetku Společnosti, který mu by svěřen za účelem výkonu práce. Majetek společnosti představují veškerá hmotná aktiva, jako je vybavení, zařízení, zboží či finanční prostředky. 

Zaměstnanci jsou povinni chránit také nehmotné části majetku společnosti, jako je duševní vlastnictví, know-how, obchodní tajemství a vnitřní informace. 

Majetek Společnosti lze použít pouze pro pracovní účely a poskytované zdroje lze využít pouze v souladu se zákonem. Všichni zaměstnanci jsou povinni udržovat své pracovní místo a jeho okolí v pořádku. 

Při vyjednávání smluvních vztahů s partnery Společnosti jsou odpovědní zaměstnanci povinni zvážit rizika uzavření smluvního vztahu, včetně prověření smluvního partnera v dostupných veřejných rejstřících (např. insolvenční rejstřík či evidence nespolehlivých plátců daně). Na případná rizika uzavření smluvního vztahu odpovědný zaměstnanec upozorní Společnost.  

V obchodních vztazích je Společnost vždy zastoupena konkrétním zaměstnancem, který jedná přímo se zákazníkem a vytváří s ním dlouhodobé obchodní vztahy. Je nutné dodržovat veškerá podpisová, rozhodovací či schvalovací oprávnění a limity pro obchodování. Zaměstnanec smí jménem Společnosti uzavírat, rozhodovat či schvalovat pouze takové závazky, pro něž mu byly uděleny schvalovací pravomoci v rámci jeho kompetencí. 

Soukromé podnikání zaměstnanců mimo pracovní dobu 

Společnost respektuje soukromou činnost zaměstnanců mimo pracovní dobu za podmínek, že tato podnikatelská činnost nebude narušovat osobní nezávislost zaměstnance a jeho loajalitu.  

Zaměstnanec je proto povinen své soukromé podnikání mimo pracovní dobu provozovat mimo pracovní poměr ke Společnosti, v souladu s obecně závaznými pracovními předpisy, pracovní smlouvou a vnitřními předpisy Společnosti. Zaměstnanec nesmí vykonávat takovou soukromou podnikatelskou činnost, která by mohla vést ke střetu osobních zájmů zaměstnance se zájmy Společnosti. 

Ochrana dat a vnitřních informací 

Zaměstnanci mohou při výkonu své práce přijít do styku s vnitřnímu informacemi Společnosti, tj. informacemi, které nejsou běžně dostupné veřejnosti. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a nesmí je v žádném případě použít mimo Společnost, neoprávněným způsobem nebo způsobem poškozujícím Společnost. 

Vztah se zákazníkem je založen na vzájemné důvěře a zachování důvěrnosti. Rozhodování Společnosti a zaměstnanců probíhá na základě úplných a pravdivých údajů. Na veškeré informace týkající se zákazníků nebo dodavatelů se vztahuje povinnost mlčenlivosti. 

S vnitřními informacemi Společnosti i informacemi týkajícími se zákazníků, dodavatelů nebo třetích osob, bude nakládáno jako s důvěrnými a veškeré tyto informace budou chráněny proti jejich zneužití, úniku, použití, zveřejnění, pozměnění nebo zničení. Veškeré údaje mohou být použity pouze za účelem, za kterým byly získány. 

Zaměstnanci nesmí umožnit neoprávněným osobám přístup do prostor Společnosti nebo do informačních systémů. Zaměstnanci nesmí do informačních systému Společnosti vkládat chybné nebo zkreslené údaje a nesmí zatajovat žádné údaje důležité pro rozhodování. 

Společnost dbá na striktní dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány jen v nezbytném rozsahu, s maximálním mírou organizační i technické ochrany a zabezpečením a veškeré postupy odpovídají zákonným předpisům. 

Nahlašování porušení pravidel  

Při výkonu pracovních povinností může docházet na straně zaměstnanců k pochybením, ať už nedbalostním nebo záměrným. O takových omylech je nutno otevřeně komunikovat, aby bylo možné napříště obdobnému porušení pravidel zabránit, a aby se Společnost i ostatní kolegové mohli z těchto pochybení poučit. 

Pro účely oznamování protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl Společností zřízen kanál pro bezpečné oznamování a zaměstnanci mohou oznamovat porušení práva v souladu s výše uvedeným zákonem a vnitropodnikovou směrnicí o whistleblowingu. Společnost garantuje zaměstnancům, že proti nim nebudou uplatňována odvetná opatření v souvislosti s učiněním oznámení o protiprávním jednání. 

Zaměstnanec by se za žádných okolností neměl pokoušet o osobní vedení šetření, provádění rozhovorů, vyšetřování nebo kontakt s „podezřelými“ osobami. 

4. ETICKÁ PRAVIDLA V OBLASTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

Společnost zakazuje jakoukoliv formu přímé či nepřímé diskriminace nebo nerovného zacházení se zaměstnanci nebo zákazníky na základě rasy, pohlaví, stavu, sexuální orientace, věku, rodinného stavu, handicapu, náboženství, či z jiného diskriminačního důvodu. Zaměstnance i zákazníky je zakázáno diskriminovat také ve vztahu k nabízeným produktům a službám, přístupu k zaměstnání, podmínkám zaměstnání, vzdělávání, pracovnímu postupu či zařazení na pracovní místo. 

Společnost jako základní předpoklad pro kvalitně odváděnou práci vnímá vstřícné a přátelské pracovní prostředí a kolegialitu, pročež je všem zaměstnancům zakázáno: 

 • vyvíjet na jiného zaměstnance nevhodný tlak nebo vliv, 
 • vznášet urážlivé poznámky, 
 • jednat způsobem, který podkopává integritu nebo důstojnost ostatních kolegů v zaměstnání, 
 • spolčit se proti ostatním kolegům, 
 • šikanovat, obtěžovat nebo sexuálně obtěžovat kolegy, 
 • zneužívat svého postavení ve vztahu ke svým kolegům. 

 

Společnost vytváří svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli efektivně vykonávat svoji práci ve stanovené pracovní době.  

Kdekoliv je to možné bude zaměstnanec zaměstnán v pracovním poměru na základě pracovní smlouvy. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní smlouvy uzavírané na dobu určitou případně jiné právní formy budou užívány jen výjimečně a v odůvodněných případech. 

Svoboda sdružování a práva kolektivní povahy 

Zaměstnancům je umožněno se kolektivně sdružovat a zakládat odborové organizace a kolektivně vyjednávat. Zaměstnavatel zaujímá otevřený postoj vůči činnosti odborových organizací, respektuje jejich práva a názory, bere v potaz jejich připomínky a výsledky jednání s nimi. Zástupci zaměstnanců nejsou nijak diskriminováni, je dbáno na jejich práva a je zajištěn přístup k výkonu jejich zastupitelských funkcí na pracovišti. 

Nucená práce, dětská práce a práce mladistvých 

Jakékoliv formy nucené práce, otrocké práce nebo nedobrovolné práce vězňů jsou přísně zakázány. Tento zákaz se vztahuje i na přepravu lidí a/nebo s tím spojené činnosti prováděné pod hrozbou, nátlakem, fyzickým týráním nebo jiným zneužíváním, podvodem nebo únosem s cílem zaměstnávání nebo poskytování služeb. 

Zaměstnanci mohou od zaměstnavatele svobodně odejít za dodržení pracovněprávních předpisů, nejsou povinný skládat jakékoliv zálohy nebo odevzdávat doklady totožnosti. 

Společnost nebude tolerovat žádné formy dětské práce. Věk mladistvých musí dosahovat minimální hranice stanovené legislativou. Mladiství nesmí vykonávat žádné rizikové práce, práci v noci, přesčasovou práci nebo činnosti ohrožující jejich osobní vývoj, duševní, zdravotní či sociální vývoj. Společnost podporuje pouze takové formy spolupráce se studenty a učni, které jsou v souladu  
s legislativou a v nejlepším zájmu mladistvých. 

Odměňování zaměstnanců a pracovní doba 

Odměňování zaměstnanců vyplácené za standardní pracovní týden odpovídají nejméně zákonnému minimu. Vyplácená mzda musí v každém případě postačovat na pokrytí základních potřeb a zajistit diskreční příjem. 

Všem zaměstnancům jsou před nástupem do zaměstnání v písemné formě poskytnuty srozumitelné informace o jejich zaměstnání, mzdových podmínkách a o podrobnostech týkajících se mzdy za příslušné výplatní období vždy, když jim je poskytnuta mzda. Srážky ze mzdy je možno provádět jen na základě souhlasu zaměstnance a v mezích stanovených právním řádem.  

Veškerá disciplinární opatření vůči zaměstnancům jsou zaznamenávána. 

Pracovní doba, jakož i nařízená nebo dobrovolná přesčasová práce, doba odpočinku a poskytování dovolené musí být v souladu s právním řádem. 

Bezpečnost práce a prevence násilí na pracovišti, ochrana dat zaměstnance 

Společnost se snaží svým zaměstnancům, zákazníkům a návštěvníkům poskytnout bezpečné, hygienické a zdravé pracovní prostředí ve všech svých zařízeních. Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za bezpečnost a zdravé pracovní prostředí svých zaměstnanců. Všichni vedoucí zaměstnanci firmy jsou odpovědni za dodržování standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti práce, včetně hygieny práce.  

V rámci podpory výše uvedeného jsou zaměstnanci odpovědni za sledování a dodržování pravidel bezpečnosti práce a za předcházení možným příčinám ohrožení zdraví svého a svých kolegů. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování pro oblast bezpečnosti práce. Zaměstnanci jsou rovněž odpovědni za okamžité nahlášení pracovních úrazů, nemocí z povolání a nebezpečných situací nebo jednání svému nadřízenému.  

Zaměstnancům je umožněn přístup k čistým toaletám a k pitné vodě, případně k zařízením pro skladování potravin splňujícím hygienické požadavky. 

Společnost vyžaduje od svých zaměstnanců, aby nepracovali pod vlivem návykových látek, včetně alkoholu a drog, které by ovlivnily jejich schopnost pracovat bezpečně a efektivně. 

Osobní údaje zaměstnanců, včetně údajů o jejich zdravotním stavu, jsou u Společnosti v naprostém bezpečí, Společnost zajišťuje technologickými i organizačními opatřeními ochranu těchto dat a přístup k takovým údajům mají výhradně kompetentní zaměstnanci. 

5. NA ZÁVĚR 

Chování v souladu s tímto kodexem je základem úspěšného fungování Společnosti. Pro účely dotazů zaměstnanců týkajících se tohoto Etického kodexu je možno obrátit se na přímého nadřízeného nebo na vedoucího personálního oddělení Společnosti. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci je odpovědným zaměstnancem Provozní ředitel. 

Společnost je oprávněna sledovat a postupně vyhodnocovat dodržování tohoto Etického kodexu  
a pravidelně hodnotit chování zaměstnanců v kontextu Etického kodexu. 

Tento Etický kodex je účinný ke dni 1.1.2024. 

Ing. Michal Uher, MBA
Generální ředitel
OTK printing & packaging a.s.

Copyright © 2023 OTK printing & packaging a.s. All rights reserved. Web byl vytvořen ve spolupráci s IDEAIFY s.r.o.