ETICKÝ KODEX společnosti OTK printing & packaging a.s.

Etický kodex určuje normy, které jsou závazné pro každého zaměstnance i externího spolupracovníka společnosti OTK printing & packaging a.s.

I.

Tento Etický kodex je vydáván společností OTK printing & packaging a.s., (dále jen „OTK“) jako vnitřní směrnice a samostatná součást pracovního řádu společnosti OTK printing & packaging a.s. dle § 306 zákoníku práce a je závazný pro všechny zaměstnance OTK. 

II.

Tento Etický kodex upravuje zejména zásady interakce/chování a jednání zaměstnanců vůči zákazníkům, spolupracovníkům, třetím stranám i mezi zaměstnanci navzájem, a to v návaznosti na příslušné právní předpisy, mravní a etické normy chování ve společnosti a na obchodní praxi. 

III. 

Porušení povinností a zásad stanovených tímto Etickým kodexem bude chápáno jako porušení pracovních povinností zaměstnance se všemi důsledky plynoucími z příslušného pracovněprávního vztahu, které může vést až k ukončení pracovního poměru. 

IV.

Porušení povinností či zásad dle tohoto Etického kodexu zakládá pouze odpovědnostní vztah konkrétního zaměstnance vůči společnosti OTK a nezakládá samo o sobě žádnou odpovědnost společnosti OTK nebo konkrétního zaměstnance vůči třetím osobám či orgánům. 

V.

Tento Etický kodex bude uveřejněn všemi vhodnými prostředky tak, aby: 

  1. s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci OTK 
  2. se s ním mohli seznámit obchodní partneři a zákazníci společnosti OTK a třetí osoby 

VI.

Tento Etický kodex nabývá účinností dne 1.1.2023 a platí na dobu neurčitou. 

VII. 

Tento Etický kodex zní, jak dále uvedeno: 

Základní zásady, z nichž vychází Etický kodex společnosti OTK 

Zaměstnanec se zavazuje řídit se zejména příslušným právním řádem, vnitřními předpisy  
společnosti OTK, všeobecnými pravidly slušného chování a tímto Etickým kodexem. 

1. Základními hodnotami společnosti a zaměstnanců jsou: 

  • profesionalita 
  • zákaznický přístup 
  • spolehlivost 
  • loajalita 
  • vzájemný respekt a podpora 
  • hospodárnost 
  • ochrana životního prostředí 

Zaměstnanec v kontaktu se zákazníky i třetími osobami vystupuje za společnost, hájí její zájmy a dobré jméno a zachovává mlčenlivost o všech citlivých informacích a interních záležitostech společnosti. 

Zaměstnanec dbá pokynů zástupců společnosti a bezodkladně je informuje o všech nestandardních situacích na straně zákazníka, dodavatele nebo třetí strany. 

2. Ochrana majetku společnosti OTK 

Každý zaměstnanec je odpovědný za ochranu majetku společnosti OTK. Majetek společnosti představuje hmotná aktiva jako je vybavení a zařízení, zboží, dále finanční prostředky, duševní vlastnictví, obchodní tajemství a důvěrné informace. Aby byl majetek společnosti chráněn, musí být náležitě střežen. Každý na své pozice se podílí odpovídajícím způsobem na zabezpečení a ochraně majetku. Nikdo vně společnosti OTK nesmí mít například přístup k počítačům. Zaměstnanci jsou také povinni zajistit, aby všechny firemní dokumenty byly pořizovány a uchovávány v souladu s platnými obecnými i firemními předpisy.  

3. Používání prostředků 

Prostředky společnosti OTK, jako například hotovost, pracovní síla, software, auta a zařízení mohou být použity pouze k obvyklé obchodní činnosti společnosti OTK. 

4.Zdraví a bezpečnosti 

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a okamžitě upozornit na jakékoliv nedostatky které zjistí. 

5. Ochrana osobních údajů 

OTK dodržuje platné zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme pouze k zákonným účelům v nezbytném rozsahu. Klademe proto zvláštní důraz na organizační a technickou ochranu osobních dat proti neoprávněnému přístupu. 

6. Zákaz používání vnitřních informací 

Zaměstnanci mohou někdy přijít do styku s informacemi, které se týkají společnosti OTK nebo její obchodní činnosti a které nejsou dostupné obecné veřejnosti (např. plán společnosti na expanzi, strategii výběru dodavatelů apod.). Tyto tzv. „vnitřní informace“ nesmí být nikdy použity neoprávněným způsobem. Zaměstnanci jsou povinni stejně tak dodržovat platné zákony o hospodářské soutěži a nesmí uzavírat jakékoliv formální nebo neformální dohody s konkurencí. 

7. Střet zájmů 

Každý zaměstnanec se musí vyhýbat jakémukoliv střetu vlastních soukromých zájmů či zájmů osob jemu blízkých se zájmy OTK, které mohou vzniknout při jednání s obchodním partnery, zaměstnanci nebo třetí stranou. Je-li zaměstnanec v pozici, že může ovlivnit obchodní situaci dodavatele nebo zákazníka, musí sdělit svému nadřízenému všechny finanční, vlastnické nebo jiné ovlivňující zájmy (např. člen rodiny nebo blízký přítel), které se v dané souvislosti zaměstnance týkají. Bez písemného souhlasu jednatele, neuzavře žádný nadřízený pracovník, pracovní ani mimopracovní poměr se zaměstnancem, jehož výdělečná činnost je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

8. Dary a odměny – protikorupční opatření 

Za všechny okolnosti musí být zajištěno, aby obchodní styk (i styk se zákazníky) probíhal zcela nezávisle a nebyl ovlivněn jinými zájmy, než je obchodní zájem společnosti OTK. Zaměstnanec nesmí za účelem jakékoliv neoprávněné výhody pro sebe či třetí osobu a na úkor společnosti OTK poskytovat ani přijímat dary, provize, půjčky, dovolené, či jakýkoliv jiný projev přízně jejichž reálná hodnota by přesahovala 5.000, – Kč. Zaměstnanec nesmí za výše uvedeným účelem nikdy přijímat ani nabízet dar ve formě hotovosti. Zaměstnanec, jemuž je nabídnut dar, který se vymyká uvedeným limitům, musí takovou skutečnost oznámit svému nadřízenému. Jakékoliv výjimky z těchto limitů a zásad musí nadřízený schválit předem. 

9. Zákaz diskriminace 

Důstojnost, vstřícnost a vzájemný respekt jsou základem našeho vzájemného jednání a jednání se třetími stranami a zejména zákazníky. Zcela odmítáme všechny formy diskriminace mezi zaměstnanci a diskriminaci zákazníků či třetích stran z důvodu rozdílnosti rasy, pohlaví, věku, národnosti, etnického původu, politického smýšlení, sexuální orientace, náboženského vyznání, sociální zázemí nebo nezpůsobilosti. Od zaměstnanců se očekává vzájemný respekt a spolupráce.  

10. Styk s veřejností a médii 

Oficiální veřejná prohlášení společnosti OTK se poskytují výhradně prostřednictvím generálního ředitele OTK. Ostatní zaměstnanci by neměli odpovídat jménem nebo v zastoupení společnosti OTK na jakémkoliv veřejném fóru a v médiích včetně internetu bez předchozího schválení generální ředitele OTK. 

11. Kontaktní místo 

Kontaktním místem pro otázky týkající se Etického kodexu nebo pro oznámení o jeho porušení je přímý nadřízený. Další možností je kontaktovat vedoucího personálního úseku OTK. Otázky a stížnosti mohou být s ohledem na jejich povahu považovány za přísně důvěrné. 

Copyright © 2023 OTK printing & packaging a.s. All rights reserved. Web byl vytvořen ve spolupráci s IDEAIFY s.r.o.