Politika společnosti OTK printing & packaging a.s.

Prioritním cílem naší společnosti je dodávat našim zákazníkům kvalitní obalové prostředky, které jsou zdravotně nezávadné a splňují veškeré legislativní požadavky. Dále také minimalizovat negativní vlivy svých činností na životního prostředí a zdraví osob.

V rámci zajištění vysoké kvality a shody s požadavky na bezpečnost výrobků a ochrany životního prostředí se vedení naší společnosti zavazuje dodržovat tyto hlavní zásady:

 

 • pomocí Globální normy pro bezpečnost potravin BRCGS zajistit efektivní fungování a stálé zlepšování systému managementu bezpečnosti potravin, a to od převzetí surovin, až do odeslání výrobků koncovým spotřebitelům;
 • plnit požadavky zákazníků na výrobky, garantovat kvalitu výrobků, zdravotní nezávadnost výrobků určených pro přímý styk s potravinami jako samozřejmou součást výrobku, minimalizovat reklamace, zajistit ochranu autorských a průmyslových práv
 • včasně reagovat na nové požadavky zákazníků a zajišťovat trvalou spokojenost obchodních partnerů
 • informovat zákazníky o případných závažných situacích a incidentech, které by mohly ohrozit zdraví nebo život uživatelů, nebo poškodit jméno společnosti
 • zavádět nové technologie tak, aby byla dodržována vysoká kvalita výrobků, zdravotní nezávadnost obalů přicházejících do přímého styku s potravinami, aby byly dodržovány principy trvalého zlepšování a minimalizoval se negativní dopad na životní prostředí
 • plnit požadavky legislativy pro výrobce obalů pro přímý styk s potravinami a normy BRCGS, prověřovat systémy zpětné sledovatelnosti a zdravotní nezávadnosti hotových výrobků. Plnit legislativní požadavky pro výrobce obalů ve známé finální destinaci výrobků (pokud je nám známa)
 • spolupracovat s dodavateli na trvalém zvyšování kvality vstupních materiálů a hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí
 • důsledně plnit požadavky právních předpisů a technických norem, a to i z jiných oblastí, než je kvalita a bezpečnost produktů (pracovně-právní vztahy, ochrana životního prostředí, péče o infrastrukturu, aj.)
 • zajistit kvalifikaci a odborný růst zaměstnanců-zvyšovat podíl kvalifikovaných pracovníků a jejich stabilizaci
 • vhodně motivovat, pravidelně vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí a odpovědnosti za kvalitně odváděnou práci
 • zajistit trvalé přezkoumávání vhodnosti systému managementu kvality a přezkoumání výsledků kvality vedením organizace – zajištění personálních a finančních zdrojů
 • zajistit pravidelné hodnocení zvolených měřitelných parametrů a procesů-analýza zjištěných údajů s cílem přijetí opatření
 • respektovat lidská práva založená na:
  • bezpečném pracovním prostředí, vytvořením odpovídajících podmínek pro práci a zavádění nových technologií, minimalizaci bezpečnostních a zdravotních rizik
  • ochraně osobních údajů v souladu se zákony a firemními pravidly
  • prosazování rovnosti šancí a odstraňování diskriminace (z důvodů rasy, původu, pohlaví, náboženství, postižení, věku nebo sexuální identity)
  • nevyužívání žádné formy nucené nebo povinné práce
 • udržovat a zvyšovat úroveň podnikové kultury a podmínek bezpečné práce zaměstnanců, respektovat etické aspekty ve vztahu k zaměstnancům
 • na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí
 • při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů, snižovat spotřeby nebezpečných látek, obalových materiálů a energií
 • důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců
 • při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí
 • legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování

 

Vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky a poskytovat potřebné zdroje a investice pro dodržování výše stanovených zásad. Od zaměstnanců očekává plnou podporu tohoto závazku.

Ing. Michal Uher, MBA
Generální ředitel
OTK printing & packaging a.s.

 

Copyright © 2023 OTK printing & packaging a.s. All rights reserved. Web byl vytvořen ve spolupráci s IDEAIFY s.r.o.